Jak działamy

ILE KOSZTUJE PROWADZENIE SPRAWY?

 • OPCJA Z PREMIĄ ZA SUKCES

  Na wynagrodzenie składa się:
  1. stała kwota 7 000 zł, płatna w uzgodnionych ratach.
  2. równowartość 12% kwoty wygranej – płatne po uprawomocnieniu się wyroku.
  3. 350 zł za rozprawę poza siedzibą kancelarii.

  Podane ceny są cenami brutto, a co za tym idzie, stanowią całkowite kwoty wynagrodzenia zawierające wszystkie podatki i opłaty publicznoprawne, do których poniesienia zobowiązana jest Kancelaria.

  Co obejmuje wynagrodzenie?

  Wynagrodzenie obejmuje całościowe i kompleksowe prowadzenie sprawy na etapie polubownym oraz sądowym do jej prawomocnego i ostatecznego zakończenia, a w przypadku wniesienia przez bank skargi do Sądu Najwyższego, także reprezentacja w toku postępowania przed tym sądem.

  Co oznacza „kwota wygrana”?

  W przypadku nieważności umowy przez kwotę wygraną należy rozumieć różnicę pomiędzy saldem zadłużenia w dniu wydania wyroku na podstawie dotychczasowych zapisów umowy a kwotą pozostałą do zapłaty na rzecz banku po wydaniu orzeczenia o stwierdzeniu nieważności; powiększona o ewentualny zwrot nadpłaty w odniesieniu do udostępnionego kapitału.

  W przypadku „odfrankowienia” umowy przez kwotę wygraną należy rozumieć różnicę pomiędzy saldem zadłużenia w dniu wydania wyroku na podstawie dotychczasowych zapisów umowy a saldem zadłużenia powstałego w wyniku usunięcia z treści umowy abuzywnych postanowień przy doliczeniu do wskazanej różnicy, wysokości zwrotu zasądzonych na rzecz Kredytobiorcy nadpłat.

 • OPCJA BEZ PREMII ZA SUKCES

  Na wynagrodzenie składa się:
  1. stała kwota 17 000 zł, płatna w uzgodnionych ratach.
  2. 350 zł za rozprawę poza siedzibą kancelarii.

  Podane ceny są cenami brutto, a co za tym idzie, stanowią całkowite kwoty wynagrodzenia zawierające wszystkie podatki i opłaty publicznoprawne, do których poniesienia zobowiązana jest Kancelaria.

  Co obejmuje wynagrodzenie?

  Wynagrodzenie obejmuje całościowe i kompleksowe prowadzenie sprawy na etapie polubownym oraz sądowym do jej prawomocnego i ostatecznego zakończenia, a w przypadku wniesienia przez bank skargi do Sądu Najwyższego, także reprezentacja w toku postępowania przed tym sądem.

 • ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI PRZECIWKO GETIN NOBLE BANK

  Wynagrodzenie wynosi 5 000 zł.

  Podana cena jest ceną brutto, a co za tym idzie, stanowią całkowite kwoty wynagrodzenia zawierające wszystkie podatki i opłaty publicznoprawne, do których poniesienia zobowiązana jest Kancelaria.

  Co obejmuje wynagrodzenie?

  Wynagrodzenie obejmuje:

  1. założenie konta dla Klienta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych aby możliwe było dokonanie zgłoszenia,
  2. zgłoszenie wierzytelności wraz z oświadczeniem o potrąceniu wzajemnych wierzytelności.
 • ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI PRZECIWKO GETIN NOBLE BANK I REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

  Wynagrodzenie wynosi 20 000 zł.

  Podana cena jest ceną brutto, a co za tym idzie, stanowią całkowite kwoty wynagrodzenia zawierające wszystkie podatki i opłaty publicznoprawne, do których poniesienia zobowiązana jest Kancelaria.

  Co obejmuje wynagrodzenie?

  Wynagrodzenie obejmuje:

  1. zgłoszenie wierzytelności wraz z oświadczeniem o potrąceniu wzajemnych wierzytelności,
  2. bieżące monitorowanie toku postępowania,
  3. skorzystanie z przysługujących prawem środków w przypadku braku uwzględnienia złożonej wierzytelności,
  4. tarcza procesowa przeciwko wszystkim działaniom syndyka banku związanym z dochodzeniem przez niego roszczeń od kredytobiorcy w związku z zaprzestaniem spłaty rat lub za korzystanie z kapitału.Służymy wyjaśnieniami na każdym etapie sprawy


Nasze doświadczenie na sali sądowej jest Twoim atutem w walce z nieuczciwymi praktykami banków.